banneri isannoittsija jarvenpaa13v

Lataa Isännöitsijän tehtäväluettelo 2018

Kiinteään palkkioon sisältyvät tehtävät Erilliskorvauk-seen oikeuttavat tehtävät Lisäselvitys
1.1 KOKOUKSET
Hallituksen kokoukset
Kokousasioiden valmistelu x
Kokouskutsun toimittaminen liitteineen hallituksen päättämin tavoin x
Pöytäkirjanpito ja pöytäkirjan laadinta (x) Osallistuessa
Päätösten täytäntöönpanosta huolehtiminen x
Kokouksiin osallistuminen x
Yhtiökokoukset
Kokousasioiden valmistelu x
Kokouskutsun toimittaminen liitteineen yhtiöjärjestyksen ja asuntoosakeyhtiölain mukaisesti x
Pöytäkirjanpito ja pöytäkirjan laadinta (x) Osallistuessa
Päätösten täytäntöönpanosta huolehtiminen x
Kokouksiin osallistuminen x
Asukaskokoukset
Asukasdemokratialain (649/1990) edellyttämän asukaskokouksen valmistelu, järjestäminen ja tehtyjen päätösten täytääntöönpanosta huolehtiminen isännöitsijälle kuuluvin osin x
Kokouksiin osallistuminen x
Muut kokoukset
Valmistelu ja järjestäminen x
1.2 KIINTEISTÖN SOPIMUSASIAT
Vuokra- vakuutus-, sähkö- ja liittymissopimusten, tekijänoikeuksia ja tiedonsiirtoa koskevien sopimusten yms.sopimusten valmistelu, laadinta ja valvonta. Kiinteistönhoitosopimusten valmistelu, laadinta ja valvonta on esitetty kohdassa 3.2 x
Uudistaloon ja korjausrakentamiseen liittyvän urakkasopimuksen takuu- ja vastuuaikaan liittyvät tehtävät: x
-Takuuaikana esiin tulevien ongelmien dokumentointi ja reklamointi
-10-vuotisvastuuajan seuranta, ongelmien dokumentointi ja reklamointi
Muut korjaustehtävät on esitetty kohdassa 3.4
Sopimusneuvottelujen käynnistäminen x
Sopimusriitojen hoitaminen x
1.3 JOHTAMINEN JA VALVONTA
Vastuu yhteistyöstä hallituksen kanssa x
Häiriöt: huomautusten, varoitusten, irtisanomis- ja purkamisilmoitusten laatiminen sekä mahdollisten jatkotoimenpiteiden käynnistäminen häätö- ja hallintaanottotilanteissa x (jatkotoimenpiteet erillisveloitettavaa)
Sähköturvallisuuden ylläpitotehtävät x
Palo- ja pelastusmääräysten valvominen x
Vakuutusyhtiölle tehtävistä ilmoituksista ja selvityksistä huolehtiminen x
Sähköturvallisuuden ylläpitotehtävät x
Lukitus- ja avainturvallisuuden ylläpitotehtävät x
Turvallisuussuunnitelman laatiminen x
Häädön ja hallintaanoton jatkotoimenpiteet x
Vakuutus- ja vahinkotapahtumiin liittyvien muiden toimenpiteiden hoitaminen x
Huomautusten, varoitusten, irtisanomis- ja ja purkamisilmoitusten toimitus asianomaisille x
Kiinteistöstrategian laatiminen x
1.4 KIINTEISTÖN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSUHDEASIAT
Rekrytointi x
Työsuhteen solmiminen ja perehdyttäminen x
Työterveyshuollon järjestäminen x
Työehtosopimusten ja työlainsäädännön noudattaminen x
Työsuojelumääräysten soveltaminen x
Työnantajan työnjohto-oikeuden käyttäminen x
Tarvittavan koulutuksen järjestäminen x
Sijaisuusjärjestelyjen hoitaminen x
Työsuhteen päättäminen x
Työsuhde-erimielisyysneuvottelujen käynnistäminen x
Työsuhde-erimielisyyksien jatkotoimenpiteet x
1.5 ILMOITUSVELVOLLISUUDET
Verottajalle ja eläkevakuutuslaitoksille tehtävät ilmoitukset on esitetty kohdassa 2.4 x
Kaupparekisteriin (maistraattiin) tehtävien muutosilmoitusten jättö x
Osakas- ja asukastiedotteiden laatiminen yhtiöjärjestyksen, hallituksen tai yhtiökokouksen päätösten mukaisesti x
Vakuutuslaitoksille tehtävien ilmoitusten teosta huolehtiminen x
Tilastokeskukselle tehtävien ilmoitusten teko x
1.6 MUUT HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT
Asiakaspalvelu x
Asiakirjojen ja arvopaperien arkistointi ja säilyttäminen x
Osakeluettelon ylläpito x
Todistuksen kirjoittaminen osakekirjaan osakeluetteloon merkitsemisestä x
Osakekirjojen ja väliaikaistodistusten antamiseen ja vaihtamiseen liittyvät tehtävät x
Isännöitsijätodistuksen laatiminen ja antaminen tilinpäätösasiakirjoineen sekä muine tarvittavine asiakirjoineen x
Yhtiöjärjestyksen mukaisen lunastusmenettelyn käynnistäminen x
Vuokralaisen hankinnasta huolehtiminen x
Vuokrattavien tilojen esittely x
Panttikirjojen hankinnasta huolehtiminen x
Panttikirjojen hakeminen x
Kiinteistönmuodostamis- tms. toimenpiteisiin osallistuminen x
Rasitesopimusten laatiminen x
Aloitteiden ja reklamaatioiden teko viranomaisille ja järjestöille x
Edellisten vuosien tietojen selvitys x
Kunnallisten ja alueellisten ilmoitusten ja tiedotusten seuraaminen x
Yhtiöjärjestyksen tekeminen x
2 KIINTEISTÖN TALOUSHALLINTOON LIITTYVÄT TEHTÄVÄT 
2.1 TALOUS-, VERO- JA TOIMINTASUUNNITTELU
Toiminta- ja rahoitussuunnitelman laadinta x
Verosuunnittelusta huolehtiminen niin, ettei kiinteistölle tai sen osakkaille aiheudu tarpeettomia veroseuraamuksia x
Mahdollisen arvonlisäverovelvollisuuden vaikutuksen arviointi x
2.2 TALOUSARVIO JA SEN SEURANTA
Talousarvion laadinta perusteluineen hallitukselle x
Talousarvion toteutumisen seuranta x
Maksuvalmiudesta huolehtiminen ja käteisvarojen tarkoituksenmukainen hoito x
2.3 RAHALIIKENNE
Laskujen hyväksyminen ja maksaminen ajallaan x
Lainojen hoito x
Lainaosuuksien määräaikaislaskenta osakassuorituksia varten x
Huoneistokohtainen lainaosuuslaskelma pyydettäessä x
Vastike-, vuokra ja käyttökorvaussuoritusten edellyttämän maksuliikenteen järjestäminen x
Vastike-, vuokra ja käyttökorvaussaatavista huomauttaminen (x) 2. huomautus erillisveloitettavaa
Palkkojen ja palkkioiden laskenta ja maksatus x
Ennakonpidätysten ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen laskenta ja tilitys x
Muiden sosiaalivakuutusmaksujen laskenta ja tilitys x
Arvonlisäveron laskenta ja tilitys arvonlisäverovelvollisille osakkaille tai vuokralaisille kohteen ollessa osittain hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi x
Energian arvonlisäverolaskelman laadinta pyynnöstä arvonlisävelvollisille osakkaille tai vuokralaisille x
Erillislaskelmien laadinta lainaosuuden suorittamista varten muina kuin hallituksen päättäminä ajankohtina x
Arava- ja hitas-lunastuslaskelmien laadinta x
Perintätoimista huolehtiminen x
Huoneistokohtaiseen mittaukseen perustuva energia- ja vesilaskutus x
Viranomaisille tehtävien ilmoitusten laatiminen ja toimittaminen (veroilmoitus yms.) x
Erikseen sovittujen poikkeuksellisten käyttökorvausten laskutus x
2.4 KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS
Kirjanpidon hoito x
Tilinpäätösehdotuksen laadinta isännöintisopimuksen päättyessä kesken tilikautta x
Välitilinpäätöksen laadinta isännöintisopimuksen päättyessä kesken tilikautta x
Tilintarkastuksen järjestäminen x
Veroviranomaisille tehtävien ilmoitusten hoito (tulo- ja arvonlisäveroilmoitukset, valvonta- ja vuosi- ym.) x
Eläkevakuutuslaitoksille tehtävien vuosi- ym. ilmoitusten hoito x
Verotuksen tarkistaminen ja muutoksenhaun hoitaminen (oikaisuvaatimus oikaisulautakunnalle, valitus hallinto-oikeudelle jne.) x
Perusteellisten kirjanpito ym. erillisselvitysten laadinta, vuoden vaihteen tilinpäätös x
Useampien välitilinpäätösten laadinta x
3 KIINTEISTÖN TEKNISEN JA TOIMINNALLISEN KUNNON YLLÄPITÄMISEEN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT
3.1 YLLÄPITOTASO JA HUOLTOKIRJA
Ylläpidon laadullisen tavoitetason määrittäminen x
Huoltokirjan laatimisesta, päivittämisestä ja käyttämisestä huolehtiminen x
Huoltokirjan laatiminen x
Huoltokirjan päivittäminen x
3.2 KIINTEISTÖNHOITOTEHTÄVIEN JÄRJESTÄMINEN
Kiinteistönhoitotyön suunnittelu, järjestäminen ja ohjaaminen x
Kiinteistön hoito- ja huolto-ohjelmien laatimisesta ja niiden ajan tasalla pitämisestä huolehtiminen x
Kiinteistönhoidon ohjelmien laatiminen: hoito ja huolto-ohjelma, ulkoalueiden hoito-ohjelma, siivousohjelma, vartiointiohjelma ym. x
Kiinteistönhoidon laatu- ja tehtävämäärittelyjen laatiminen x
Kiinteistönhoidon sopimusohjelman laatiminen x
Erikoislaitehuoltojen järjestäminen x
Kulutustavoitteiden asettaminen ja seuranta (lämmitysenergian, veden ja sähkön kulutus) x
Tavoite- ja seurantatietojen mukaisten toimenpiteiden käynnistäminen ja ohjaus x
Kulutusseurannan tekeminen x
Huoneistokohtaisten alamittareiden luenta ja valvonta x
Kiinteistönhoitoa varten tarvittavien materiaalien hankinnasta ja töihin liittyvistä järjestelyistä huolehtiminen (mm. Irtain käyttöomaisuus, tarveaineet) x
Talkootarvikkeiden hankkiminen x
3.3 KUNNOSSAPIDON SUUNNITTELU JA SEURANTA
Kunnon ja korjaustarpeen seuranta ja toimenpiteet x
Kuntoarvion sekä kuntotutkimusten ja päivitysten teettäminen x
Kertaluontesten korjaustöiden hallinnolliset järjestelyt x
Kunnossapitoon liittyvien tarkastusten ja katselmusten järjestäminen x
Tarkastuksiin ja katselmuksiin osallistuminen x
Yhtiön edunvalvonta osakkaiden huoneistokohtaisissa muutos- ja korjaustöissä x
Äkillisten ja satunnaisesti tapahtuvien korjausten hoitaminen x
Tehtyjen muutos- ja korjaustoimenpiteiden dokumentointi x
Kiinteistöteknisen kunnossapitosuunnitelman (tekninen PTS, 5 vuotta) laatiminen kustannusarvioineen x
Korjausohjelman laatiminen x
3.4 KORJAUS- JA PERUSPARANNUSHANKKEET
Koko hanketta koskevat tehtävät
Hallinnollinen organisointi, yleisvalvonta sekä päätöksentekoprosessin läpivieminen x
Työn aikaisesta tiedottamisesta huolehtiminen x
Esiselvitykset ja tavoitteiden asettaminen
Esiselvityksen teettäminen x
Korjaustarvetutkimuksen ja -tarkastusten teettäminen x
Kuntotutkimusten teettäminen x
Teknisten selvitysten teettäminen x
Kuntotutkimusta ja teknistä selvitystä varten tarvittavan aineiston kokoaminen ja toimittaminen x
Tavoitteiden asettamiseen osallistuminen x
Hankesuunnitteluun ja päätöksentekoon osallistuminen x
Suunnitelmien laatiminen
Konsulttien kilpailuttaminen x
Konsulttisopimusten laatiminen x
Suunnittelun ohjaus x
Tarvittavien viranomaisasioiden hoitaminen (mm. rakennusluvat) x
Suunnittelukokouksiin osallistuminen x
Pöytäkirjojen laatiminen x
Urakkakilpailu ja sopimukset
Urakkatarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen (tarjouspyyntö, urakkaohjelma, urakkarajaliite) x
Tarjouspyynnöistä huolehtiminen x
Tarjousten pyytäminen x
Tarjousvertailujen laatiminen x
Urakka- ja sopimusneuvotteluihin osallistuminen x
Urakka- tai muun sopimuksen laatiminen x
Työn toteutus ja valvonta
Työmaakokouksiin ja katselmuksiin osallistuminen x
Valvonta ja ohjaus x
Maksuerien hyväksyminen x
Urakan vastaanotto, takuu- ja vastuuaika
Vastaanottoon osallistuminen x
Taloudellisen loppuselvityksen laatiminen x
Korjaushankkeen luovutusasiakirjojen vastaanotto ja hankkiminen x
Korjaus- ja perusparannusurakoiden piirustusten ja muiden asiakirjojen arkistoinnista huolehtiminen x