banneri isannoittsija jarvenpaa13v

Lataa Isännöitsijän tehtäväluettelo 2018

 Kiinteään palkkioon sisältyvät tehtävätErilliskorvauk-seen oikeuttavat tehtävätLisäselvitys
1.1 KOKOUKSET
     
Hallituksen kokoukset
     
Kokousasioiden valmistelu  x    
Kokouskutsun toimittaminen liitteineen hallituksen päättämin tavoin  x    
Pöytäkirjanpito ja pöytäkirjan laadinta  (x)   Osallistuessa
Päätösten täytäntöönpanosta huolehtiminen  x    
Kokouksiin osallistuminen    x  
       
Yhtiökokoukset 
     
Kokousasioiden valmistelu  x    
Kokouskutsun toimittaminen liitteineen yhtiöjärjestyksen ja asuntoosakeyhtiölain mukaisesti    x  
Pöytäkirjanpito ja pöytäkirjan laadinta  (x)   Osallistuessa
Päätösten täytäntöönpanosta huolehtiminen  x    
Kokouksiin osallistuminen    x  
       
Asukaskokoukset 
     
Asukasdemokratialain (649/1990) edellyttämän asukaskokouksen valmistelu, järjestäminen ja tehtyjen päätösten täytääntöönpanosta huolehtiminen isännöitsijälle kuuluvin osin x    
Kokouksiin osallistuminen    x  
       
Muut kokoukset 
     
Valmistelu ja järjestäminen    x  
       
1.2 KIINTEISTÖN SOPIMUSASIAT 
     
Vuokra- vakuutus-, sähkö- ja liittymissopimusten, tekijänoikeuksia ja tiedonsiirtoa koskevien sopimusten yms.sopimusten valmistelu, laadinta ja valvonta. Kiinteistönhoitosopimusten valmistelu, laadinta ja valvonta on esitetty kohdassa 3.2   x    
Uudistaloon ja korjausrakentamiseen liittyvän urakkasopimuksen takuu- ja vastuuaikaan liittyvät tehtävät:    x  
-Takuuaikana esiin tulevien ongelmien dokumentointi ja reklamointi
-10-vuotisvastuuajan seuranta, ongelmien dokumentointi ja reklamointi
Muut korjaustehtävät on esitetty kohdassa 3.4 
Sopimusneuvottelujen käynnistäminen  x    
Sopimusriitojen hoitaminen    x  
       
1.3 JOHTAMINEN JA VALVONTA 
     
Vastuu yhteistyöstä hallituksen kanssa  x    
Häiriöt: huomautusten, varoitusten, irtisanomis- ja purkamisilmoitusten laatiminen sekä mahdollisten jatkotoimenpiteiden käynnistäminen häätö- ja hallintaanottotilanteissa   x   (jatkotoimenpi-teet erillisveloitet-tavaa)
Sähköturvallisuuden ylläpitotehtävät  x    
Palo- ja pelastusmääräysten valvominen x    
Vakuutusyhtiölle tehtävistä ilmoituksista ja selvityksistä huolehtiminen x    
Sähköturvallisuuden ylläpitotehtävät  x    
Lukitus- ja avainturvallisuuden ylläpitotehtävät  x    
Turvallisuussuunnitelman laatiminen     x  
Häädön ja hallintaanoton jatkotoimenpiteet     x  
Vakuutus- ja vahinkotapahtumiin liittyvien muiden toimenpiteiden hoitaminen   x  
Huomautusten, varoitusten, irtisanomis- ja ja purkamisilmoitusten toimitus asianomaisille   x  
Kiinteistöstrategian laatiminen    x  
       
1.4 KIINTEISTÖN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSUHDEASIAT 
     
Rekrytointi    x  
Työsuhteen solmiminen ja perehdyttäminen    x  
Työterveyshuollon järjestäminen    x  
Työehtosopimusten ja työlainsäädännön noudattaminen     x  
Työsuojelumääräysten soveltaminen    x  
Työnantajan työnjohto-oikeuden käyttäminen     x  
Tarvittavan koulutuksen järjestäminen    x  
Sijaisuusjärjestelyjen hoitaminen     x  
Työsuhteen päättäminen     x  
Työsuhde-erimielisyysneuvottelujen käynnistäminen    x  
Työsuhde-erimielisyyksien jatkotoimenpiteet     x  
       
1.5 ILMOITUSVELVOLLISUUDET 
     
Verottajalle ja eläkevakuutuslaitoksille tehtävät ilmoitukset on esitetty kohdassa 2.4  x    
Kaupparekisteriin (maistraattiin) tehtävien muutosilmoitusten jättö   x    
Osakas- ja asukastiedotteiden laatiminen yhtiöjärjestyksen, hallituksen tai yhtiökokouksen päätösten mukaisesti  x    
Vakuutuslaitoksille tehtävien ilmoitusten teosta huolehtiminen   x    
Tilastokeskukselle tehtävien ilmoitusten teko  x    
       
1.6 MUUT HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT 
     
Asiakaspalvelu  x    
Asiakirjojen ja arvopaperien arkistointi ja säilyttäminen   x    
Osakeluettelon ylläpito  x    
Todistuksen kirjoittaminen osakekirjaan osakeluetteloon merkitsemisestä  x    
Osakekirjojen ja väliaikaistodistusten antamiseen ja vaihtamiseen liittyvät tehtävät  x    
Isännöitsijätodistuksen laatiminen ja antaminen tilinpäätösasiakirjoineen sekä muine tarvittavine asiakirjoineen    x  
Yhtiöjärjestyksen mukaisen lunastusmenettelyn käynnistäminen   x    
Vuokralaisen hankinnasta huolehtiminen     x  
Vuokrattavien tilojen esittely    x  
Panttikirjojen hankinnasta huolehtiminen  x    
Panttikirjojen hakeminen    x  
Kiinteistönmuodostamis- tms. toimenpiteisiin osallistuminen    x  
Rasitesopimusten laatiminen    x  
Aloitteiden ja reklamaatioiden teko viranomaisille ja järjestöille    x  
Edellisten vuosien tietojen selvitys   x  
Kunnallisten ja alueellisten ilmoitusten ja tiedotusten seuraaminen  x    
Yhtiöjärjestyksen tekeminen     x  
       
2 KIINTEISTÖN TALOUSHALLINTOON LIITTYVÄT TEHTÄVÄT 
     
       
2.1 TALOUS-, VERO- JA TOIMINTASUUNNITTELU 
     
Toiminta- ja rahoitussuunnitelman laadinta   x    
Verosuunnittelusta huolehtiminen niin, ettei kiinteistölle tai sen osakkaille aiheudu tarpeettomia veroseuraamuksia  x    
Mahdollisen arvonlisäverovelvollisuuden vaikutuksen arviointi   x    
       
2.2 TALOUSARVIO JA SEN SEURANTA 
     
Talousarvion laadinta perusteluineen hallitukselle   x    
Talousarvion toteutumisen seuranta  x    
Maksuvalmiudesta huolehtiminen ja käteisvarojen tarkoituksenmukainen hoito  x    
       
2.3 RAHALIIKENNE 
     
Laskujen hyväksyminen ja maksaminen ajallaan   x    
Lainojen hoito  x    
Lainaosuuksien määräaikaislaskenta osakassuorituksia varten     x  
Huoneistokohtainen lainaosuuslaskelma pyydettäessä    x  
Vastike-, vuokra ja käyttökorvaussuoritusten edellyttämän maksuliikenteen järjestäminen  x    
Vastike-, vuokra ja käyttökorvaussaatavista huomauttaminen (x)   2. huomautus erillisveloitettavaa
Palkkojen ja palkkioiden laskenta ja maksatus   x  
Ennakonpidätysten ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen laskenta ja tilitys    x  
Muiden sosiaalivakuutusmaksujen laskenta ja tilitys    x  
Arvonlisäveron laskenta ja tilitys arvonlisäverovelvollisille osakkaille tai vuokralaisille kohteen ollessa osittain hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi  x    
Energian arvonlisäverolaskelman laadinta pyynnöstä arvonlisävelvollisille osakkaille tai vuokralaisille  x    
Erillislaskelmien laadinta lainaosuuden suorittamista varten muina kuin hallituksen päättäminä ajankohtina    x  
Arava- ja hitas-lunastuslaskelmien laadinta   x    
Perintätoimista huolehtiminen     x  
Huoneistokohtaiseen mittaukseen perustuva energia- ja vesilaskutus     x  
Viranomaisille tehtävien ilmoitusten laatiminen ja toimittaminen (veroilmoitus yms.)   x  
Erikseen sovittujen poikkeuksellisten käyttökorvausten laskutus     x  
       
2.4 KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS 
     
Kirjanpidon hoito   x    
Tilinpäätösehdotuksen laadinta isännöintisopimuksen päättyessä kesken tilikautta  x    
Välitilinpäätöksen laadinta isännöintisopimuksen päättyessä kesken tilikautta    x  
Tilintarkastuksen järjestäminen   x    
Veroviranomaisille tehtävien ilmoitusten hoito (tulo- ja arvonlisäveroilmoitukset, valvonta- ja vuosi- ym.)    x  
Eläkevakuutuslaitoksille tehtävien vuosi- ym. ilmoitusten hoito     x  
Verotuksen tarkistaminen ja muutoksenhaun hoitaminen (oikaisuvaatimus oikaisulautakunnalle, valitus hallinto-oikeudelle jne.)  x    
Perusteellisten kirjanpito ym. erillisselvitysten laadinta, vuoden vaihteen tilinpäätös   x    
Useampien välitilinpäätösten laadinta     x  
       
3 KIINTEISTÖN TEKNISEN JA TOIMINNALLISEN KUNNON YLLÄPITÄMISEEN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT
     
       
3.1 YLLÄPITOTASO JA HUOLTOKIRJA
     
Ylläpidon laadullisen tavoitetason määrittäminen  x    
Huoltokirjan laatimisesta, päivittämisestä ja käyttämisestä huolehtiminen   x    
Huoltokirjan laatiminen     x  
Huoltokirjan päivittäminen    x  
       
3.2 KIINTEISTÖNHOITOTEHTÄVIEN JÄRJESTÄMINEN 
     
Kiinteistönhoitotyön suunnittelu, järjestäminen ja ohjaaminen   x    
Kiinteistön hoito- ja huolto-ohjelmien laatimisesta ja niiden ajan tasalla pitämisestä huolehtiminen  x    
Kiinteistönhoidon ohjelmien laatiminen: hoito ja huolto-ohjelma, ulkoalueiden hoito-ohjelma, siivousohjelma, vartiointiohjelma ym.    x  
Kiinteistönhoidon laatu- ja tehtävämäärittelyjen laatiminen     x  
Kiinteistönhoidon sopimusohjelman laatiminen     x  
Erikoislaitehuoltojen järjestäminen   x    
Kulutustavoitteiden asettaminen ja seuranta (lämmitysenergian, veden ja sähkön kulutus)  x    
Tavoite- ja seurantatietojen mukaisten toimenpiteiden käynnistäminen ja ohjaus  x    
Kulutusseurannan tekeminen   x    
Huoneistokohtaisten alamittareiden luenta ja valvonta     x  
Kiinteistönhoitoa varten tarvittavien materiaalien hankinnasta ja töihin liittyvistä järjestelyistä huolehtiminen (mm. Irtain käyttöomaisuus, tarveaineet)  x    
Talkootarvikkeiden hankkiminen     x  
       
3.3 KUNNOSSAPIDON SUUNNITTELU JA SEURANTA 
     
Kunnon ja korjaustarpeen seuranta ja toimenpiteet   x    
Kuntoarvion sekä kuntotutkimusten ja päivitysten teettäminen     x  
Kertaluontesten korjaustöiden hallinnolliset järjestelyt   x    
Kunnossapitoon liittyvien tarkastusten ja katselmusten järjestäminen   x    
Tarkastuksiin ja katselmuksiin osallistuminen     x  
Yhtiön edunvalvonta osakkaiden huoneistokohtaisissa muutos- ja korjaustöissä  x    
Äkillisten ja satunnaisesti tapahtuvien korjausten hoitaminen   x    
Tehtyjen muutos- ja korjaustoimenpiteiden dokumentointi   x    
Kiinteistöteknisen kunnossapitosuunnitelman (tekninen PTS, 5 vuotta) laatiminen kustannusarvioineen    x  
Korjausohjelman laatiminen   x    
       
3.4 KORJAUS- JA PERUSPARANNUSHANKKEET 
     
Koko hanketta koskevat tehtävät
     
Hallinnollinen organisointi, yleisvalvonta sekä päätöksentekoprosessin läpivieminen    x  
Työn aikaisesta tiedottamisesta huolehtiminen  x    
       
Esiselvitykset ja tavoitteiden asettaminen 
     
Esiselvityksen teettäminen   x    
Korjaustarvetutkimuksen ja -tarkastusten teettäminen   x    
Kuntotutkimusten teettäminen  x    
Teknisten selvitysten teettäminen   x    
Kuntotutkimusta ja teknistä selvitystä varten tarvittavan aineiston kokoaminen ja toimittaminen   x  
Tavoitteiden asettamiseen osallistuminen    x  
Hankesuunnitteluun ja päätöksentekoon osallistuminen    x  
       
Suunnitelmien laatiminen 
     
Konsulttien kilpailuttaminen   x    
Konsulttisopimusten laatiminen    x  
Suunnittelun ohjaus     x  
Tarvittavien viranomaisasioiden hoitaminen (mm. rakennusluvat)     x  
Suunnittelukokouksiin osallistuminen     x  
Pöytäkirjojen laatiminen     x  
       
Urakkakilpailu ja sopimukset 
     
Urakkatarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen (tarjouspyyntö, urakkaohjelma, urakkarajaliite)    x  
Tarjouspyynnöistä huolehtiminen     x  
Tarjousten pyytäminen     x  
Tarjousvertailujen laatiminen     x  
Urakka- ja sopimusneuvotteluihin osallistuminen    x  
Urakka- tai muun sopimuksen laatiminen     x  
       
Työn toteutus ja valvonta 
     
Työmaakokouksiin ja katselmuksiin osallistuminen     x  
Valvonta ja ohjaus     x  
Maksuerien hyväksyminen   x    
       
Urakan vastaanotto, takuu- ja vastuuaika 
     
Vastaanottoon osallistuminen     x  
Taloudellisen loppuselvityksen laatiminen     x  
Korjaushankkeen luovutusasiakirjojen vastaanotto ja hankkiminen   x    
Korjaus- ja perusparannusurakoiden piirustusten ja muiden asiakirjojen arkistoinnista huolehtiminen  x    
Ylös