banneri isannoittsija jarvenpaa

Lataa Isännöitsijän tehtäväluettelo 2015

Suositeltavat perustehtävät

Kiinteään palkkioon sisältyvät tehtävät

Erilliskorvaukseen oikeuttavat tehtävät

1.1 KOKOUKSET

 

 

 

Hallituksen kokoukset

 

 

 

Kokousasioiden valmistelu

x

x

 

Kokouskutsun toimittaminen liitteineen hallituksen päättämin tavoin

x

x

 

Pöytäkirjanpito ja pöytäkirjan laadinta

x

x

 

Päätösten täytäntöönpanosta huolehtiminen

x

x

 

Kokouksiin osallistuminen

x

 

x

 

 

 

 

Yhtiökokoukset

 

 

 

Kokousasioiden valmistelu

x

x

 

Kokouskutsun toimittaminen liitteineen yhtiöjärjestyksen ja asuntoosakeyhtiölain mukaisesti

x

 

 x

Pöytäkirjanpito ja pöytäkirjan laadinta

x

x

 

Päätösten täytäntöönpanosta huolehtiminen

x

x

 

Kokouksiin osallistuminen

x

 

x

 

 

 

 

Asukaskokoukset

 

 

 

Asukasdemokratialain (649/1990) edellyttämän asukaskokouksen valmistelu, järjestäminen ja tehtyjen päätösten täytääntöönpanosta huolehtiminen isännöitsijälle kuuluvin osin

x

x

 

Kokouksiin osallistuminen

x

 

x

 

 

 

 

Muut kokoukset

 

 

 

Valmistelu ja järjestäminen

 

 

x

 

 

 

 

1.2 KIINTEISTÖN SOPIMUSASIAT

 

 

 

Vuokra- vakuutus-, sähkö- ja liittymissopimusten, tekijänoikeuksia ja tiedonsiirtoa koskevien sopimusten yms.sopimusten valmistelu, laadinta ja valvonta. Kiinteistönhoitosopimusten valmistelu, laadinta ja valvonta on esitetty kohdassa 3.2

x

x

 

Uudistaloon ja korjausrakentamiseen liittyvän urakkasopimuksen takuu- ja vastuuaikaan liittyvät tehtävät:

x

 

 x

-Takuuaikana esiin tulevien ongelmien dokumentointi ja reklamointi

 

 

 

-10-vuotisvastuuajan seuranta, ongelmien dokumentointi ja reklamointi

 

 

 

Muut korjaustehtävät on esitetty kohdassa 3.4

 

 

 

Sopimusneuvottelujen käynnistäminen

x

x

 

Sopimusriitojen hoitaminen

 

 

x

 

 

 

 

1.3 JOHTAMINEN JA VALVONTA

 

 

 

Vastuu yhteistyöstä hallituksen kanssa

x

x

 

Häiriöt: huomautusten, varoitusten, irtisanomis- ja purkamisilmoitusten laatiminen ja toimittaminen sekä mahdollisten jatkotoimenpiteiden käynnistäminen häätö- ja hallintaanottotilanteissa

x

 

Häädön ja hallintaanoton jatkotoimenpiteet

 

 

x

Palo- ja pelastustoiminnan ylläpitotehtävät

x

x

 

Turvallisuussuunnitelman laatiminen

 

 

x

Sähköturvallisuuden ylläpitotehtävät

x

x

 

Lukitus- ja avainturvallisuuden ylläpitotehtävät

x

x

 

Kiinteistöstrategian laatiminen

 

 

 

 

 

 

1.4 KIINTEISTÖN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSUHDEASIAT

 

 

 

Rekrytointi

 

 

x

Työsuhteen solmiminen ja perehdyttäminen

 

 

x

Työterveyshuollon järjestäminen

 

 

x

Työehtosopimusten ja työlainsäädännön noudattaminen

 

 

x

Työsuojelumääräysten soveltaminen

 

 

x

Työnantajan työnjohto-oikeuden käyttäminen

 

 

x

Tarvittavan koulutuksen järjestäminen

 

 

x

Sijaisuusjärjestelyjen hoitaminen

 

 

x

Työsuhteen päättäminen

 

 

x

Työsuhde-erimielisyysneuvottelujen käynnistäminen

 

 

x

Työsuhde-erimielisyyksien jatkotoimenpiteet

 

 

x

 

 

 

 

1.5 ILMOITUSVELVOLLISUUDET

 

 

 

Verottajalle ja eläkevakuutuslaitoksille tehtävät ilmoitukset on esitetty kohdassa 2.4

 

x

 

Kaupparekisteriin (maistraattiin) tehtävien muutosilmoitusten jättö

x

x

 

Osakas- ja asukastiedotteiden laatiminen yhtiöjärjestyksen, hallituksen tai yhtiökokouksen päätösten mukaisesti

x

x

 

Vakuutuslaitoksille tehtävien ilmoitusten teosta huolehtiminen

x

x

 

Tilastokeskukselle tehtävien ilmoitusten teko

x

x

 

 

 

 

 

1.6 MUUT HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

 

 

 

Asiakaspalvelu

x

x

 

Asiakirjojen ja arvopaperien arkistointi ja säilyttäminen

x

x

 

Osakeluettelon ylläpito

x

x

 

Todistuksen kirjoittaminen osakekirjaan osakeluetteloon merkitsemisestä

x

x

 

Osakekirjojen ja väliaikaistodistusten antamiseen ja vaihtamiseen liittyvät tehtävät

x

 

Isännöitsijätodistuksen laatiminen ja antaminen tilinpäätösasiakirjoineen sekä muine tarvittavine asiakirjoineen

x

 

x

Yhtiöjärjestyksen mukaisen lunastusmenettelyn käynnistäminen

x

x

 

Vuokralaisen hankinnasta huolehtiminen

 

 

x

Vuokrattavien tilojen esittely

 

 

x

Panttikirjojen hankinnasta huolehtiminen

x

x

 

Panttikirjojen hakeminen

 

 

x

Kiinteistönmuodostamis- tms. toimenpiteisiin osallistuminen

 

x

 

Rasitesopimusten laatiminen

 

 

x

Aloitteiden ja reklamaatioiden teko viranomaisille ja järjestöille

 

x

 

Kunnallisten ja alueellisten ilmoitusten ja tiedotusten seuraaminen

x

x

 

Yhtiöjärjestyksen tekeminen

 

 

x

Vakuutus- ja vahinkotapahtumiin liittyvien toimenpiteiden hoitaminen

 

x

 

 

 

 

 

2 KIINTEISTÖN TALOUSHALLINTOON LIITTYVÄT
TEHTÄVÄT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 TALOUS-, VERO- JA TOIMINTASUUNNITTELU

 

 

 

Toiminta- ja rahoitussuunnitelman laadinta

x

x

 

Verosuunnittelusta huolehtiminen niin, ettei kiinteistölle tai sen osakkaille aiheudu tarpeettomia veroseuraamuksia

x

x

 

Mahdollisen arvonlisäverovelvollisuuden vaikutuksen arviointi

x

x

 

 

 

 

 

2.2 TALOUSARVIO JA SEN SEURANTA

 

 

 

Talousarvion laadinta perusteluineen hallitukselle

x

x

 

Talousarvion toteutumisen seuranta

x

x

 

Maksuvalmiudesta huolehtiminen ja käteisvarojen tarkoituksenmukainen hoito

x

x

 

 

 

 

 

2.3 RAHALIIKENNE

 

 

 

Laskujen hyväksyminen ja maksaminen ajallaan

x

x

 

Lainojen hoito

x

x

 

Lainaosuuksien määräaikaislaskenta osakassuorituksia varten

x

 

Huoneistokohtainen lainaosuuslaskelma pyydettäessä

x

 

x

Vastike-, vuokra ja käyttökorvaussuoritusten edellyttämän maksuliikenteen järjestäminen

x

x

 

Vastike-, vuokra ja käyttökorvaussaatavista huomauttaminen

x

x

 

Palkkojen ja palkkioiden laskenta ja maksatus

x

 

 x

Ennakonpidätysten ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen laskenta ja tilitys

x

x

 

Muiden sosiaalivakuutusmaksujen laskenta ja tilitys

x

x

 

Arvonlisäveron laskenta ja tilitys arvonlisäverovelvollisille osakkaille tai vuokralaisille kohteen ollessa osittain hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi

x

 

Energian arvonlisäverolaskelman laadinta pyynnöstä arvonlisävelvollisille osakkaille tai vuokralaisille

x

 

Erillislaskelmien laadinta lainaosuuden suorittamista varten muina kuin hallituksen päättäminä ajankohtina

x

 

Arava- ja hitas-lunastuslaskelmien laadinta

x

 

Perintätoimista huolehtiminen

 

 

x

Huoneistokohtaiseen mittaukseen perustuva energia- ja vesilaskutus

 

x

Erikseen sovittujen poikkeuksellisten käyttökorvausten laskutus

 

 

x

 

 

 

 

2.4 KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS

 

 

 

Kirjanpidon hoito

x

x

 

Tilinpäätösehdotuksen laadinta isännöintisopimuksen päättyessä kesken tilikautta

x

x

 

Välitilinpäätöksen laadinta isännöintisopimuksen päättyessä kesken tilikautta

x

 

x

Tilintarkastuksen järjestäminen (IPM:n kokoustila)

x

x

 

Veroviranomaisille tehtävien ilmoitusten hoito (tulo- ja arvonlisäveroilmoitukset, valvonta- ja vuosi- ym.)

x

x

 

Eläkevakuutuslaitoksille tehtävien vuosi- ym. ilmoitusten hoito

x

x

 

Verotuksen tarkistaminen ja muutoksenhaun hoitaminen (oikaisuvaatimus oikaisulautakunnalle, valitus hallinto-oikeudelle jne.)

x

x

 

Perusteellisten kirjanpito ym. erillisselvitysten laadinta

 

 

x

Useampien välitilinpäätösten laadinta

 

 

x

 

 

 

 

3 KIINTEISTÖN TEKNISEN JA TOIMINNALLISEN KUNNON
YLLÄPITÄMISEEN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 YLLÄPITOTASO JA HUOLTOKIRJA

 

 

 

Ylläpidon laadullisen tavoitetason määrittäminen

x

x

 

Huoltokirjan laatimisesta, päivittämisestä ja käyttämisestä huolehtiminen

x

x

 

Huoltokirjan laatiminen (kopiointikulut veloitetaan erikseen)

x

x

 

Huoltokirjan päivittäminen (kopiointikulut veloitetaan erikseen)

x

x

 

 

 

 

 

3.2 KIINTEISTÖNHOITOTEHTÄVIEN JÄRJESTÄMINEN

 

 

 

Kiinteistönhoitotyön suunnittelu, järjestäminen ja ohjaaminen

x

x

 

Kiinteistön hoito- ja huolto-ohjelmien laatimisesta ja niiden ajan tasalla pitämisestä huolehtiminen

x

x

 

Kiinteistönhoidon ohjelmien laatiminen: hoito ja huolto-ohjelma, ulkoalueiden hoito-ohjelma, siivousohjelma, vartiointiohjelma ym.

 

 

x

Kiinteistönhoidon laatu- ja tehtävämäärittelyjen laatiminen

 

x

 

Kiinteistönhoidon sopimusohjelman laatiminen

 

x

 

Erikoislaitehuoltojen järjestäminen

x

x

 

Kulutustavoitteiden asettaminen ja seuranta (lämmitysenergian, veden ja sähkön kulutus)

x

x

 

Tavoite- ja seurantatietojen mukaisten toimenpiteiden käynnistäminen ja ohjaus

x

x

 

Kulutusseurannan tekeminen

x

 

x

Huoneistokohtaisten alamittareiden luenta ja valvonta

x

 

x

Kiinteistönhoitoa varten tarvittavien materiaalien hankinnasta ja töihin liittyvistä järjestelyistä huolehtiminen (mm. Irtain käyttöomaisuus, tarveaineet, siirtolavat)

x

x

 

Talkootarvikkeiden hankkiminen ja järjestelyt toimistolta käsin

 

x

 

 

 

 

 

3.3 KUNNOSSAPIDON SUUNNITTELU JA SEURANTA

 

 

 

Kunnon ja korjaustarpeen seuranta ja toimenpiteet

x

x

 

Kuntoarvion sekä kuntotutkimusten ja päivitysten teettäminen

x

 

x

Kertaluonteisten korjaustöiden hallinnolliset järjestelyt

x

x

 

Kunnossapitoon liittyvien tarkastusten ja katselmusten järjestäminen

x

x

 

Tarkastuksiin ja katselmuksiin osallistuminen

x

 

Yhtiön edun valvonta osakkaiden huoneistokohtaisissa muutos- ja korjaustöissä

x

x

 

Äkillisten ja satunnaisesti tapahtuvien korjausten hoitaminen

x

x

 

Tehtyjen muutos- ja korjaustoimenpiteiden dokumentointi

x

x

 

Kiinteistöteknisen kunnossapitosuunnitelman (tekninen PTS, 5 vuotta) laatiminen kustannusarvioineen

 

 

x

Korjausohjelman laatiminen

 

x

 

 

 

 

 

3.4 KORJAUS- JA PERUSPARANNUSHANKKEET

 

 

 

 

 

 

 

Koko hanketta koskevat tehtävät

 

 

 

Hallinnollinen organisointi, yleisvalvonta sekä päätöksentekoprosessin läpivieminen

x

 

x

Työn aikaisesta tiedottamisesta huolehtiminen

x

x

 

 

 

 

 

Esiselvitykset ja tavoitteiden asettaminen

 

 

 

Esiselvityksen teettäminen

x

x

 

Korjaustarvetutkimuksen ja -tarkastusten teettäminen

x

x

 

Kuntotutkimusten teettäminen

x

x

 

Teknisten selvitysten teettäminen

x

x

 

Tavoitteiden asettamiseen osallistuminen

x

 

x

Hankesuunnitteluun ja päätöksentekoon osallistuminen

x

 

x

 

 

 

 

Suunnitelmien laatiminen

 

 

 

Konsulttien kilpailuttaminen

x

x

 

Konsulttisopimusten laatiminen

 

 

x

Suunnittelun ohjaus

 

 

x

Tarvittavien viranomaisasioiden hoitaminen (mm. rakennusluvat)

 

 

x

Suunnittelukokouksiin osallistuminen

x

 

x

Pöytäkirjojen laatiminen

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Urakkakilpailu ja sopimukset

 

 

 

Urakkatarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen (tarjouspyyntö, urakkaohjelma, urakkarajaliite)

 

 

x

Tarjouspyynnöistä huolehtiminen

x

 

Tarjousten pyytäminen

 

 

x

Tarjousvertailujen laatiminen

 

 

x

Urakkaneuvotteluihin osallistuminen

x

 

x

Urakkasopimuksen laatiminen

 

 

x

 

 

 

 

Työn toteutus ja valvonta

 

 

 

Työmaakokouksiin ja katselmuksiin osallistuminen

x

 

x

Valvonta ja ohjaus

 

 

x

Maksuerien hyväksyminen

x

x

 

 

 

 

 

Urakan vastaanotto, takuu- ja vastuuaika

 

 

 

Vastaanottoon osallistuminen

x

x

 

Taloudellisen loppuselvityksen laatiminen

 

x

 

Korjaushankkeen luovutusasiakirjojen vastaanotto ja hankkiminen

x

x

 

Korjaus- ja perusparannusurakoiden piirustusten ja muiden asiakirjojen arkistoinnista huolehtiminen

x

x

 

Hinnasto

Isännöitsijäntodistus

sis.tilinpäätöstiedot.
Toimitus 5 arkipäivän sisällä

75e

Pyydä hinnasto

Linkkejä

isannointiliitto

 

yrittajat2015

Ylös